Eftersöksgruppen

Då antalet ärenden kopplat till försvunna personer ökar hos oss har vi valt att skapa en separat enhet som hanterar detta, namnet är: Eftersöksgruppen.

Inom organisationen har vi mycket goda kunskaper och erfarenheter gällande eftersök av försvunna personer, vi har personer inom FIKK Sweden som har samordnat och koordinerat frivilliga vid sökinsatser sedan 1990-talet. Vi vet vikten av att snabbt vara på plats för att påbörja en insats. Vår största motståndare till att återfinna en försvunnen person vid liv, är klockan. Därav har vi lagt mycket tid på att bygga upp Eftersöksgruppen till att vara väldigt effektiv. Målsättningen är att våra insatsledare skall vara på väg ut på insats inom 60 minuter från inkommen anmälan.

Vi är en av Sveriges snabbast växande och effektivaste organisationer vid eftersök av försvunna personer.

Med runt 100st professionellt utbildade insatsledare som är utspridda över hela landet kan vi snabbt vara på plats när en anmälan inkommer. Som insatsledare är man professionellt utbildad i eftersök av försvunnen person samt att man genomgått utbildningen i uppbyggnad av sökpatruller, återrapportering, fyndhantering och utbildning enligt 30 min regeln av delegerade uppgifter för att effektivt bygga upp en sambandsplats/brytpunkt vid insats.

Som stöd till våra insatsledare har vi eftersöksgruppen, de hanterar ärenden, anhörigkontakt, grafisk framtagning av sökområden/sektorer (om insatsen ej ligger under LSO tillsammans med Polis, då erhålls kartor av Polis). Utöver detta har de även schemaläggning av insatsledare, bokning av övernattningar samt koordinering av andra externa resurser.

Utdrag från belastningsregistret.

När man genomgår utbildningsgraderna som insatsledare inom FIKK Sweden blir man ombedd att insända ett utdrag från belastningsregistret. Detta är helt frivilligt, men för att avancera inom FIKK Sweden är det ett krav för vidareutbildning och eller andra ledande samt operativa rollbefattningar.

Externa resurser inom FIKK Sweden vid eftersök av försvunnen person.

Vi har idag utbildning för egna hundekipage som alltid tillkallas vid sökinsats, i dagsläget i södra Sverige, även dessa har effektiv inställelsetid. Schemaläggning av dessa resurser sker likaså här, precis som för våra insatsledare. Uppbyggnad pågår också med att bygga upp andra mobila enheter som ATV (terrängfordon), hästekipage och marina enheter med zonar och ekolod.

Kartorna för våra insatsledare, operatörer och ekipage uppdateras löpande. Vi ser även enkelt var rekryteringsbehov finns.

Varje insatsledare har utrustning för att klara av en insats med upp till 225 sökare, med tanke på att det är flera insatsledare som åker så ser vi inga hinder med att hantera tusentals frivilliga personer vid våra insatser. Vid större insatser kommer vi även med vår samarbetspartner tillhandahålla varm, lagad mat till de frivilliga som deltar vid insatsen. Ett sådant exempel är insatsen 2018 i Falkenberg, där vi byggde upp en sambandsplats och serverade tusentals portioner med varm mat. Likaså viloplatser och toaletter för sanitära behov ställdes upp. Det tog oss mindre än 4h från det att beslut togs om sambandsplatsen till att första måltiderna kunde serveras.

  • Vi är ett naturligt komplement till Polisen och anhöriga när en person är anmäld försvunnen.
  • För oss är det ingen prestige i vem som hittar den försvunna, det viktigaste är att hen anträffas.
  • Vi tar hjälp av andra organisationer, föreningar och vi vet att tillsammans är vi starka, det har vi alla sett vid många tillfällen. När en kris eller katastrof inträffar så kommer människor närmare varandra och ALLA kan samarbeta.
  • Vårt mål är att vara på väg redan inom 60 minuter från det att larm/anmälan inkommit.

Vår ambition är att bli över 200 insatsledare, med det målet blir vi ännu mer effektiva och kan snabbare återfinna fler personer på kortare tid. Att utbilda och utveckla organisationen är ett ständigt pågående arbete. Varje månad håller vi utbildningar i eftersök, det står insatsledare fritt att repetitivt genomgå utbildningen för att löpande hålla sig uppdaterade.

Rollfördelningar vid insats, våra insatsledare är dem som bär ansvaret under pågående insatser. När fler insatsledare anländer till en insats blir deras roll antingen assisterande till insatsledaren eller att de blir patrulledare för en sökpatrull. Inom organisationen har vi prestigelöshet och ett gemensamt mål, att anträffa den försvunna personen så snart det går genom högt tempo, noggrannhet och god laganda.

Samtliga personer som deltar vid våra insatser är försäkrade.

Vi har påbörjat uppbyggnaden av regionsgrupper, men insatsledarna är rikstäckande i sitt uppdrag. Detsamma gäller för våra externa resurser.  Målsättningen är att det inte ska kosta våra insatsledare pengar att göra samhällsnytta. FIKK Sweden ska täcka deras merkostnader för att kunna utföra sitt uppdrag. Detta är möjligt genom de företagspartner, organisationer, donationer och andra stöd som inkommer till FIKK Sweden.

Vanliga frågor och svar:

Varför har ni ett mål för avresetid för en insatsledare på 60 minuter?

  • Vi vet att varje minut är viktig för att anträffa en försvunnen person vid liv. Under restiden fram till brytpunkten för våra insatsledare hinner eftersöksgruppen framskaffa nödvändig information, skapa söksegment och förbereda andra saker inför driften av insatsen.
  • Vi måste säkerställa en anmälas äkthet, vilket innebär att vi alltid har kontakt med Polisen innan vi påbörjar en insats.
  • Vi kan ej påkalla allmänhetens uppmärksamhet och kalla till sökinsats innan vi fått ok från Polis, sökt den försvunna via telefon, mail och andra möjliga kontaktytor som vi införskaffat från tiden då anmälan inkom. Om den försvunna ej återkopplar till oss och med OK från Polis så påbörjar vi en öppen sökinsats och bjuder in till denna.
  • Vi ser hellre att det blir en “bomkörning” för våra insatsledare än att vi kommer ut försent. En “bomkörning” innebär att vi avbryter insatsen för att den försvunna återfinns innan sökinsats påbörjats.

Vad kostar det att anmäla en person försvunnen och be om er hjälp?

Våra insatser är finansierade av företag, organisationer och partners vi har. För anhöriga till en försvunnen person utställs inga kostnader. Vi arbetar löpande för att bygga upp en ekonomisk grund, vårt mål är att det ALDRIG skall vara en ekonomisk fråga för att bedriva en insats efter en försvunnen person.

Hur länge kan ni söka?

Vi påbörjar omgående arbetet med ett avlösningsschema för våra insatsledare, för att vi under tiden det finns förhoppning om att anträffa den personen vid liv skall vi vara på plats och klara hantera antalet frivilliga som vill delta i sökinsatsen.
En av fördelarna med att vi har avlösande insatsledare är att antalet i insatsteamet ökar samt att materialtillförsel sker löpande under insatsen. Detta säkerställer att vi kan driva insatsen under längre tid.

Vad gör ni när det kommer få personer till en insats?

Tyvärr är det så att vi kan inte styra över antalet personer som uppmärksammar sökinsatsen och vilka som kan delta, men vi har andra möjligheter att hjälpa de anhöriga vid de tillfällen de kommer få personer. Vi samverkar med flera föreningar och organisationer. För de föreningar som ser detta som en intressant del för att dels bidra vid samhällsinsats är de välkomna att registrera sig hos oss på länken: https://fikk.se/anmal-din-forening-som-resurs/

Hur ofta är ni ute på sökinsats?

Vi har minst en sökinsats per vecka när vi slår ut det på helåret. Ser vi till antalet ärenden vi hanterar var det över 130 ärenden under 2018.

Söker ni efter hundar och katter?

Nej, vi söker ej efter hundar och katter. Vi förstår att dessa djur och även andra är otroligt kära familjemedlemmar men vi har valt att fokusera på försvunna personer när det kommer till sökinsatser. Däremot kan några av våra partnerorganisationer hjälpa till som te.x. IDhund.se (http://idhund.se/)

Hur kan man hjälpa till i organisationen?

Det finns många sätt att hjälpa till på, det finns inget krav på att man skall klara något generellt fystest. Vi brukar säga, det finns alltid uppgifter för alla som på olika sätt vill och kan hjälpa till. Man kan enkelt fylla i sina uppgifter via länken (https://fikk.se/vill-du-hjalpa-till/) för att bli kontaktad av oss när en insats äger rum i närheten av ens bostadsadress. Det går även fint att skriva några rader om hur man vill hjälpa till. När man anmäler sig med ett unikt intresseområde så förmedlas den informationen till aktuell arbetsgrupp inom organisationen som därefter kontaktar vederbörande för att informera om status och behov.

Om man upplever något traumatiskt vid en sökinsats, vad gör man då?

Det föreligger alltid en risk att vi kan anträffa en avliden person. Detta informeras till sökarna vid varje insats. Även om man är införstådd med detta när man ansluter till vår insats kan känslor uppkomma som gör att man känner sig osäker på att delta ute vid söket. Det är inget fel i det, det finns ändå massor av saker att göra vid brytpunkten. Ta kontakt med insatsledare så kommer han ge nya och mer anpassade uppgifter, för att bistå med hjälp det gör man oavsett uppgift.
Om personer upplever det traumatiskt eller obekvämt att anträffa en avliden person kommer vi hänvisa till avlastningssamtal och hjälp till dem som står i det behovet. För vår del är det självklart att skapa en trygghet för samtliga personer som medverkar vid våra insatser